خرید بازدید

خرید بازدید پنجره ای برای افزایش بازدید و ترافیک سایت

بازدید پنجره ای درواقع یک نوع سیستم افزایش ترافیک است. کاربران عضو توسط صفحه مخصوص , از سایت های کاربران عضو بازدید می کنند تا امتیاز کسب کرده و به اندازه امتیاز کسب شده از سایت هایشان بازدید می شود.

آموزش ویدئویی سیستم پنجره ای